Az iskola alsó tagozatán oktatott tárgyak és azok fő témakörei

Válasszon osztályt: 1. osztály | 2. osztály | 3. osztály | 4. osztály

1. osztály


Magyar nyelv és irodalom

 • a nyomtatott nagybetűk írása és olvasása
 • népmesék, természetről szóló történetek hallgatása és elmondása
 • mesék közös előadása
 • rövid szövegek leírása és illusztrálása

Számtan és matematika

 • számolás egytől százig
 • a négy alapművelet bevezetése
 • számrejtvények
 • fejszámolás

Idegen nyelv

 • dalok és mondókák
 • köszönés, számolás, testrészek, színek
 • bemutatkozás, egyszerű társalgási kifejezések
 • dialógusok meghallgatása és megtanulása

Mozgás és testnevelés

 • dalokkal, versekkel kísért ritmikus (szökdeléses, ugróköteles) gyakorlatok
 • babzsákgyakorlatok
 • körjátékok
 • különböző tevékenységeket, állatok mozgását utánozó gyakorlatok

Festés

 • a nedvesen festés technikájának megtanulása
 • a színekkel való játék
 • mesék hangulatához kötődő munka

Formarajz

 • függőleges, vízszintes és átlós vonalak
 • homorú és domború görbék
 • folyamatos minták a folyóírás előkészítésére

Kézimunka

 • kötőtű készítése fából, kötés sima szemmel
 • egyszerű öltéstechnikák
 • gyapjúval való munka


Zene

 • kvinthangulat, egyszólamúság
 • körjátékok, táncok, geometriai formák lejárása
 • az irányhallás és térhallás fejlesztésére irányuló játékok
 • bevezetés a pentaton furulyázásba

Euritmia

 • egyenes és íves mozgások
 • az egyes magán- és mássalhangzók utánzása
 • finommozgások fejlesztése
 • térirányok

Vissza az osztályválasztáshoz

2. osztály


Magyar nyelv és irodalom

 • a nyomtatott kisbetűk írása és olvasása
 • a folyóírás bevezetése
 • olvasókönyv készítése
 • szövegek közös és egyéni olvasása
 • önálló versmondás
 • nyelvtörők és ritmusjátékok

Számtan és matematika

 • egyszerű szöveges feladatok
 • fejszámolás
 • szorzótábla

Idegen nyelv

 • hosszabb dalok és mondókák
 • állatok, növények, ruházati cikkek, hónapok, természet, számok százig
 • a mindennapok cselekedetei
 • egyszerű történetek meghallgatása és eljátszása
 • beszélgetés saját magunkról

Mozgás és testnevelés

 • dalokkal, versekkel kísért ritmikus (összetettebb szökdeléses, ugróköteles) gyakorlatok
 • labda- és babzsákgyakorlatok
 • egyszerűbb fogójátékok
 • különböző tevékenységeket, állatok mozgását utánozó gyakorlatok

Festés

 • a színharmóniák megtapasztalása
 • a komplementer színek és színeket felcserélő gyakorlatok

Formarajz

 • függőleges, vízszintes és átlós tengely körüli gyakorlatok, tükrözések
 • keret rajzolása
 • folyamatos vagy ritmusosan ismétlődő formák
 • folyóformák a folyóírás bevezetéséhez

Kézimunka

 • kötés fordított szemmel, horgolás, fonás
 • babakészítés
 • szegélyek öltése

Zene

 • magas és mély hangok megkülönböztetése
 • bonyolultabb mozgásos-zenei játékok
 • ritmus utánzása, dallam követése
 • a pentaton furulya használata

Euritmia

 • két körben történő csoportos munka
 • egyensúlyteremtő gyakorlatok
 • alapritmusok bevezetése
 • tükrözés a térben
 • dallamívek lejárása


Vissza az osztályválasztáshoz

3. osztály

Magyar nyelv és irodalom

 • fogalmazások írása
 • rendszeres, hangos olvasás
 • hosszabb versek tanulása
 • az Ótestamentum történetei
 • Móra Ferenc: Kincskereső Kisködmön
 • a három fő szófaj (ige, főnév, melléknév)
 • rövidebb színdarabok előadása

Számtan és matematika

 • számtani műveletek az ezres számkörben
 • többjegyű számok összeadása és kivonása fejben
 • kétjegyű számok szorzása
 • mérés és mértékegységek
 • számok kapcsolatai (osztó, többszörös)

Honismeret és földrajz

 • az ember és a föld, a hagyományos földművelés gyakorlatban történő megismerése
 • házépítés munkafolyamatainak alkalmazása
 • „ősi” foglalkozások (pl. pásztor, favágó, szabó, pék stb.) megismerése

Idegen nyelv

 • társalgási munka folytatása
 • a család, mesterségek, mondások, egyszerű történetek
 • igeformák, nyelvtani szerkezeteket gyakorló mondókák
 • alapvető társalgási helyzetek
 • a kérdőszavak használata
 • találós kérdések, nyelvtörők

Mozgás és testnevelés

 • akadálypályák leküzdése, dzsungeljátékok
 • fonaljátékok
 • egyszerűbb csapatjátékok, Bothmer első körjátéka (házépítés)

Festés

 • a színek születése a fényből és a sötétségből
 • a színkör
 • színfestési gyakorlatok a teremtés hét napjával kapcsolatban

Formarajz

 • bonyolultabb folyamatos és ritmikusan ismétlődő formák
 • egymással összefonódó formák
 • sokszögekre épülő formák
 • négyes szimmetriák

Kézimunka

 • sapkák és sálak kötése, horgolása
 • karmantyúbáb készítése
 • nemezelés

Zene

 • a C-szoprán furulya bevezetése
 • a többszólamúság bevezetése
 • szóló hangszerek bemutatása a hangszerválasztás céljából
 • magyar népdalok és más népek dalai
 • a kottaírás elkezdése

Euritmia

 • a négy elem megjelenítése
 • a magánhangzók részletes bevezetése
 • mértani formák megjelenítése
 • a kis és nagy terc átélése
 • kánon

Vissza az osztályválasztáshoz

4. osztály


Magyar nyelv és irodalom

 • természetversek, a józan észről és az emberi bölcsességről szóló versek
 • az Edda és a Kalevala
 • magyar mondák és mítoszok
 • beszámolók és leírások készítése
 • hosszabb szövegek másolása
 • tollbamondás
 • az igeidők

Számtan és matematika

 • műveletek a tízezres számkörben
 • írásbeli szorzás és osztás többjegyű számokkal
 • törtekkel való számolás
 • becslés, közelítő érték megkeresése
 • a műveletek közötti kapcsolatok, a műveletek sorrendje, a zárójel használata

Honismeret és földrajz

 • a Nap mozgása, néhány jellemző csillagkép mozgása az égen
 • térképek készítése
 • a lakóhely és a környék földrajza

Természetrajz és biológia

 • alapvető sajátosságokat mutató állatok, különböző állatok végtagjai
 • az emberi test nagyobb egységei

Idegen nyelv

 • az írás és olvasás bevezetése
 • rövid tollbamondások
 • a nyelvtan bevezetése
 • összetettebb párbeszédek

Mozgás és testnevelés

 • térérzékelést fejlesztő mozgások és játékok
 • a gimnasztika bevezetése, Bothmer második körjátéka
 • a negatív erő legyőzésére irányuló játékok
 • figyelemre épülő játékok

Festés

 • állatformák megjelentetése
 • a természetismerethez kapcsolódó festés
 • színes papírra festés

Formarajz

 • a történeti anyaghoz kapcsolódó formák (kelta, karoling stb.) rajzolása

Kézimunka

 • hímzés és varrás
 • saját tervezés szerint táskák és párnák készítése
 • szövőkereten való szövés

Zene

 • a ritmikus munka megerősödése
 • a népdalok világa
 • a többiek vezénylése
 • ismerkedés a néptánc bizonyos elemeivel

Euritmia

 • a mássalhangzók részletes bevezetése
 • a nyelvtani elemek térformában történő átélése
 • koncentrációs gyakorlatok
 • különböző hosszúságú hangok megkülönböztetése

Iskolafilm

Az iskola támogatása

Az adó 1%-ának felajánlási lehetősége:
adó 1%

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön legfrissebb programjainkról és tartalmainkról!

Copyright © 2013. Apáczai Waldorf Iskola